KERESZTÉNY ÖNKÉNTESEK SZÖVETSÉGE AZ IFJÚSÁGÉRT
ÉS GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

2. módosított változat

Hatályos: 2020. augusztus 11-től

 

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatokra vonatkozik és az azokkal kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, támogatottjait, táborozóit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (a továbbiakban ők együttesen: Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi Szabályzat értelmében jár el.

Az Adatkezelő adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletében – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt szabályokon alapul.

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az Érintettek fenti jogszabályokban ismertetett jogai maradéktalanul érvényesüljenek személyes adataik kezelése során.

 

 1. FEJEZET

Általános rendelkezések

A szabályzat célja

 1.  §

Az Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

Adatkezelő megnevezése, adatai

 1.  §

Név: Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület
Rövid név: KÖSZI
Székhely: 1025 Budapest, Kavics utca 10.
Nyilvántartási szám: 14064
Adószám: 18148192-1-41
Telefonszám: +36 30 830 7756
E-mail-cím: koszi@koszi.net
Levelezési cím: 1025 Budapest, Kavics utca 10.
Az Alapítvány honlapja: www.koszi.net
Adatkezelő felelősének neve: dr. Kővári-Horváth Márta
Adatkezelő felelősének elektronikus elérhetősége: koszi@koszi.net

 

Értelmező rendelkezések

 1.  §

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

 7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

 8. Felhasználó: szolgáltatást igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

 

Adatkezelés alapelvei

 1.  §

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az Adatkezelő az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően jár el.

 2. Célhoz kötöttség: az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

 3. Adattakarékosság: az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

 4. Pontosság: az Adatkezelő az adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

 

Személyi hatálya

Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó

 1.  §

Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SzMSz-ben meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

 

Tárgyi hatálya

A kezelt személyes adatok köre

 1.  §

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre és adatra függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. 

 1. FEJEZET

Részletes szabályozás

 1.  §

 1. Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag akkor kezel, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta, hogy az adott célra adatait felhasználja. Az Adatkezelő személyes adatot csak addig kezel, amíg az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.

 2. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik fél részére nem adhatja tovább.

 

 1.  §

 1. Kezelt adatok köre és adatkezelés időtartama:

 1. Adatkezelési cél: weboldalon (koszi.net) keresztül elérhető hírlevél szolgáltatás igénybevétele

A weboldal bárki által látogatható személyes adat megadása nélkül.

Személyes adat típusa: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama folyamatos, ameddig a regisztrált személy nem kéri adatainak törlését. A hozzájárulás visszavonása a koszi@koszi.net címre történő e-mail üzenet küldésével történik. 

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: önkéntesek, segítők nyilvántartása, akik egyesületi tagok

Személyes adat típusa: név, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcíme

Az adatkezelés időtartama folyamatos, ameddig a regisztrált személy nem kéri adatainak törlését. A hozzájárulás visszavonása a koszi@koszi.net címre történő e-mail üzenet küldésével történik.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: önkéntesek, segítők nyilvántartása, akik NEM egyesületi tagok

Személyes adat típusa: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő

Az adatkezelés időtartama folyamatos, ameddig a regisztrált személy nem kéri adatainak törlését. A hozzájárulás visszavonása a koszi@koszi.net címre történő e-mail üzenet küldésével történik.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 1. Adatkezelési cél: számviteli feladatok elvégzéséhez szükséges adatok nyilvántartása (számlák, szerződések, pénzügyi bizonylatok, nyilvántartások, bejelentések, stb.)

Személyes adat típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, adóazonosító, bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Jogalap: jogi kötelezettségen alapuló

 

 1. Adatkezelési cél: munkavállalók adatainak nyilvántartása

Személyes adat típusa: munkaviszony során jogszabályi felhatalmazásból kezelt adatok

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulásos adatkezelés során a kezelt adatok törlését az érintett magánszemély bármikor kezdeményezheti. A jogszabályi alapon kezelt adatok esetében a munkaviszony megszűnésétől számított 50 évig, a bérszámfejtési adatok tárolását 5+1 év időtartamig meg kell őrizni. 

Jogalap: jogi kötelezettségen alapuló, önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: megbízási, vállalkozói, partneri szerződés teljesítése

Személyes adat típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, adóazonosító, bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: szerződés megszűnését követő 5 évig

Jogalap: jogi kötelezettségen alapuló, önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: kapcsolattartás, tájékoztatás

Személyes adat típusa: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: folyamatos, ameddig a regisztrált személy nem kéri adatainak törlését.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: állásra jelentkezők megismerése, kapcsolattartás

Személyes adat típusa: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, önéletrajzban megadott azonosító adatok

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: pályázati dokumentáció

Személyes adat típusa: pályázat előírásainak megfelelően név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 

 1. Adatkezelési cél: adománygyűjtési felhívás kiküldése

Személyes adat típusa: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: 5 év

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

 1.  §

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küld a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

 

 1.  §

Az Érintett személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

 

 1.  §

Az Érintett mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 1.  §

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 

 1.  §

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja és használja.

 1.  §

A megadott elektronikus levélcímek Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során kapcsolattartási célokat szolgál. Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Felhasználó részére. 

 

 1.  §

A Felhasználó által megadott telefonszám az Adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

 

 1.  §

A Felhasználó adatainak kezelése kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással történik. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: 

 1. a Felhasználó számítógépének dinamikus IP címe, 

 2. a Felhasználó számítógépének beállításaitól függően a Felhasználó által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, 

 3. a Felhasználónak a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. 

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál, az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

 1.  §

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc.  Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

 1.  §

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama

 1.  §

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 

 

 1.  §

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 1.  §

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

 1.  §

Az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

 1.  §

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

A Felhasználó jogai

 1.  §

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, amely a koszi@koszi.net elérhetőségre küldött e-mail útján lehetséges.

 

 1.  §

Adatkezelő a Felhasználó írásban benyújtott kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

 1.  §

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 1. Levelezési cím: 1025 Budapest, Kavics utca 10.

 2. E-mail: koszi@koszi.net

 3. Adatkezelő munkatárs neve: dr. Kővári-Horváth Márta

 

 1.  §

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

 1.  §

A Felhasználó az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

 

 1.  §

Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 

 1. az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),

 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

 

 1.  §

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Egyéb rendelkezések

 1.  §

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 1.  §

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 1.  §

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Jelen Szabályzat a honlapon elérhető.

 

Adatkezelő nyilatkozata

 1.  §

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

 

 1. FEJEZET

Záró rendelkezés

 1.  §

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

 1.  §

Jelen Szabályzat az aláírást követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2020. augusztus 10.

keyboard_arrow_up